"ข้าวปลอดสาร ชาวบ้านคิด ทอผ้าขิดแพรวา ประชาราษฎร์ไฝ่ธรรม งามล้ำบุญประเพณี สามัคคีร่วมคิด สิ่งศักดิ์สิทธิ์ พระพลังแผ่นดิน" * องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ โทร 0-4552-3918 *
 
ค่ายพลังสีขาว รุ่นที่ 1/2555
         เมื่อวันศุกร์ ที่ 24 สิงหาคม 2555 เวลา 10.00 น.  นายจุมพล  ม่วงทอง นายอำเภอเมืองอำนาจเจริญ ให้เกียติมาเป็นประธานในพิธี ฝึกอบรมโครงการ "ค่ายพลังสีขาว" รุ่นที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2555   ระหว่างวันที่ 24 สิงหาคม 2555 - วันที่ 1 กันยายน 2555   ณ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดน ที่ 222 จังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วย นายเทียนชัย  พลนิสัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานส่วนตำบลห้วยไร่ กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภา อบต.ห้วยไร่  เยาวชนในเขตพื้นที่ตำบลห้วยไร่ เข้ารับการฝึกอบรมทั้งสิ้น จำนวน 50 คน
            
                   ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม..........................................


                                    http://www.youtube.com/watch?v=uhftPNbU7h4&feature=colike

แบบแสดงความคิดเห็น/แบบประเมินผล
โครงการ “ค่ายพลังสีขาว” รุ่นที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2555 ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่
ระหว่างวันที่ 24 สิงหาคม 2555- วันที่ 1 กันยายน 2555
 
ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการดำเนินโครงการ
 
3. ท่านคิดว่าได้ประโยชน์อะไรบ้างจากการเข้ารับการฝึกอบรมโครงการ “ค่ายพลังสีขาว”
          - ได้ประโยชน์มากที่ได้มาค่ายพลังสีขาวผมดีใจที่สุดที่ได้มาที่นี่เพราะว่ามีความรู้เยอะมากแล้วก็สนุกสนานมากขอบคุณท่านคณะวิทยากรที่เสียสละมาให้ความรู้กับพวกเราขอขอบคุณครับ
          - ได้ความรู้เกี่ยวกับ ยาเสพติด เกษตรกร ธรรมมะ
          - ดีไม่มากเลยครับ ขอให้มีการอบรมอีก
          - ได้มีความอดทน
          - ได้ความรู้
          - ดีมาก
          - มีความรู้ แล้วจะเลิกติดยาเสพติด
          - ได้ความรู้และประสบการณ์ จากการอบรม ค่ายพลังสีขาวนำไปพัฒนาตัวเอง พัฒนาครอบครัว พัฒนาชุมชน และรวมไปถึงการร่วมพัฒนาประเทศชาติ
          - คิดว่าได้ความรู้จากวิทยากร และมีกิจกรรมให้เล่นแล้วไปค่ายที่อบอุ่นมีเพื่อนมากเลย อาหารการกินเยอะที่ให้เยาวชนหลายๆคน
          - มีความรู้ แล้วจะเลิกติดยาเสพติด
          - ได้รู้ว่าผู้ติดยาเสพติดเป็นอย่างไร ได้ไปดูงานที่เรือนจำอำนาจเจริญ
          - ทำให้ผมคิดได้
          - ได้เล่นกิจกรรม ได้ทำกิจกรรม ได้แสดงออก ได้เล่นฟุตบอล ได้เล่นเปตอง
          - ได้เรียนรูเรื่องยาเสพติด
          - ได้ความรู้หลาย ๆ เรื่องโดยเฉพาะยาเสพติด
          - ได้รับข้อมูลหลายอย่าง เช่น โรคติดต่อยาเสพติด
          - ได้ความรู้ได้ความสามัคคีได้รู้จักความอดทนและนำไปพัฒนาประเทศชาติ
          - ได้รู้เรื่องเกี่ยวกับยาเสพติด
          - ได้ความรู้จากพิธีกร / ได้ทำความดี / ได้รับการมีระเบียบ
          - ได้ความรู้ เช่น ยาเสพติด เกษตรกร
          - ได้ความรู้ ได้รู้จักการต่อต้านยาเสพติด
          - ความรู้จากวิทยากร จะนำไปใช้ชีวิตประจำวัน
          - ได้รับความรู้จากวิทยากรมาก รู้เรื่องเกี่ยวกับการติดยาเสพติด การเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่
          - ได้ความรู้เรื่อง ยาเสพติด
          - ได้ความรู้เกี่ยวกับปัญหายาเสพติด ในชุมชนและในประเทศ
          - ได้ประสบการณ์ในด้านต่างๆ เช่นการออกกำลังกาย
          - ได้รู้เรื่องยาเสพติด
          - ได้รับความรู้เรื่องยาเสพติดมากขึ้น และมีความสามัคคี ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ในคนส่วนมาก
          - ดีมากๆ
          - ได้ความรู้มาก เกี่ยวกับยาเสพติด เช่น โทษภัยของยาบ้า บุหรี่ เหล้า
          - ได้ความมีระเบียบ วินัยในการอยู่ร่วมกัน มีความสมัครสมานสามัคคี ได้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด ความรู้ด้านการเกษตร
          - มีความรู้มาก
          - ความรู้ด้านยาเสพติด/ห้ามเล่นการพนัน
          - ได้ออกกำลังกาย
          - โทษของยาเสพติด
          - ได้เพื่อนเพิ่ม ได้ความรู้เรื่องสิ่งเสพติดมากขึ้น รู้วิธีทำเกษตรพอเพียง
          - ได้รู้เรื่องยาเสพติด
          - ได้ความรู้เรื่องยาเสพติด เช่น ยาบ้า ยาอี กัญชา กระท่อม
 
4. ท่านคิดว่าโครงการ “ค่ายพลังสีขาว” จะสามารถช่วยแก้ปัญหาให้ท่านได้อย่างไรบ้าง
          - แก้ไขปัญหายาเสพติดไม่ให้ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด และก็สอนให้เยาวชนในค่ายพลังสีขาวนี้ ไม่มั่วสุมกับยาเสพติด
          - ช่วยได้ถ้าเรานำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวัน
          - เลิกยาเสพติด
          - แสดงให้รู้
          - ดีมาก
          - จะปรับปรุงประเทศไทย
          - ปัญหายาเสพติด
          - จะกำจัดยาเสพติดให้หมดเลย
          - ได้ครับ จะปรับปรุงประเทศไทย
          - ช่วยให้รู้จักว่าไม่ควรทำชั่ว
          - ทำให้เป็นคนดีของสังคม
          - ช่วยให้ประชาชนไม่ติดยา
          - ช่วยแก้ไขปัญหายาเสพติด/ความอดทนต่อการอยู่ค่าย
          - ความอดทนของตนเอง
          - ได้เข้าใจการสู้ชีวิตและช่วยให้ความสุขและความอดทน
          - แนะนำไปในทางที่ดีๆ
          - ทำให้เราเป็นคนดีของพ่อแม่
          - ช่วยให้เราไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดและให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด
          - แก้ไขได้หลายอย่างมาก อยากให้มีโครงการนี้อีก
          - เรื่องยาเสพติด
          - เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน
          - ช่วยให้รู้จักว่าไม่ทำความชั่ว ควรดูแลพ่อแม่
          - รู้แนวทางและป้องกันแก้ปัญหาในเรื่องต่าง ๆ และช่วยแนะนำคนในหมู่บ้านหรือประเทศชาติต่อไป
          - ดีมาก
          - ได้ความรู้เรื่องยาบ้า หรือสิ่งเสพติดหลาย ๆเรื่อง
          - ได้รู้พิษภัยของยาเสพติด ให้มีความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
          - ไม่ให้ติดยาเสพติด
          - ไม่ให้เยาวชนยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
- แนะนำและช่วยเหลือผู้ที่ติดยาเสพติด
          - ได้รู้เรื่องยาเสพติด
          - จะเลิกสูบบุหรี่ เพราะจะเป็นมะเร็ง
 
5. ท่านคิดว่าโครงการ “ค่ายพลังสีขาว” ควรปรับปรุงในเรื่องใดบ้าง
          - ควรปรับปรุงแก้ไขแนวทางที่ดีกว่านี้ให้มากๆ แล้วก็อบรมเยาวชนไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดเพราะว่าเป็นปัญหาของสังคม
          - ดีพอสมควร
          - แก้ไขเรื่องที่นอน
          - ไม่มี
          - ปรับปรุงในเรื่องยาเสพติด
          - เลิกเสพ เลิกชื้อ เลิกขายยาเสพติด
          - ไม่มีดีอยู่แล้ว
          - ไม่มีดีทุกอย่าง
          - เรื่องการนำคนมาอบรมไม่ครบ ไม่สม่ำเสมอ
          - กฎไม่เป็นกฎ การที่ทุกคนเข้านอนไม่ตรงต่อเวลาที่ตั้งไว้
          - ให้ดำเนินการจัดหาคนที่เข้ามาอบรมให้ครบตามจำนวนที่ต้องการ
          - เรื่องที่นอน
          - ผมคิดว่าไม่มีเรื่องใดปรับปรุงครับ ดีทุกอย่าง วิทยากรให้ความร่วมมือดี
          - ค่าพาหนะ
          - ไม่ควรปรับปรุงดีอยู่แล้ว
          - เรื่องอาหารการกิน ต้องล้างจานเอง
          - ดีมาก
          - อยากให้มีกิจกรรมมากกว่านี้
          - ที่พักอาศัย
          - ควรมีระเบียบวินัยมากกว่านี้
         
6. ท่านคิดว่าควรจัดโครงการ “ค่ายพลังสีขา”อีกหรือไม่ เพราะเหตุใด
          - ควรจัดขึ้นอีกเพราะว่าโครงการนี้สอนให้เยาวชนทุกคนได้สำนึกสิ่งที่ทำผิดลงไปในทางที่ไม่ดี
          - ควรจัดขึ้นอีก เพราะจะมีแนวทางให้วัยรุ่น มีความคิดที่ดี
          - ควรจัดขึ้นอีกเพราะจะได้มีความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด และมีเพื่อนใหม่ๆ
          - ควรจัดขึ้นอีก เพราะจะได้ยำเตือนเยาวชน ในเรื่องปัญหายาเสพติดในบุคคลที่กำลังหลงผิด
          - ควรจัดขึ้นอีกเพราะอยากให้คนรุ่นใหม่ได้เห็นพิษภัยเกี่ยวกับยาเสพติด
          - ควรจัดขึ้นอีกเพราะมีเยาวชนอีกเยอะที่ไม่ได้เข้าร่วมอบรม
          - ควรจัดขึ้นอีกเพราะได้ความรู้มาก
          - ควรจัดขึ้นอีกเพราะจะช่วยให้เด็กไม่ติดยาเสพติด
          - ควรจัดขึ้นอีกเพราะค่ายพลังสีขาวเป็นที่ฝึกความอดทน ความสามัคคี ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และค่ายพลังสีขาวจะพัฒนาประเทศชาติต่อไป
          - ควรจัดขึ้นอีกเพราะจะแนะนำให้เยาวชนรุ่นต่อไปเข้ามาอบรม
          - อยากให้มีโครงการค่ายพลังสีขาวจัดขึ้นทุกปี
          - มีรุ่นที่ 1 แล้วก็ต้องมี รุ่นที่ 2,3,4. ต่อไป เพื่อเสริมสร้างความรู้ให้กับเยาวชนต่อไป
          - ควรจัดขึ้นอีกเพราะจะได้มีค่ายพลังสีขาวเพิ่มมากขึ้น
          - อยากให้มีการจัดขึ้นอีก เพราะให้เด็กและเยาวชนได้รับความรู้ มีความสามัคคีให้รู้พิษภัยของยาเสพติด
 
7. ข้อเสนอแนะ
          - ขอเสนอว่าโครงการนี้มีประโยชน์กับพวกผมมากเลยเพราะว่าสอนให้ผมไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดและโทษของยาเสพติด
          - ควรเพิ่มค่าพาหนะ
          - ในการจัดค่ายอบรมนั้นใช้เวลาเข้าค่ายนานไปเพราะบางคนอยากเข้าค่ายแต่ต้องลางานหรือติดภาระกิจทำให้เป็นผลเสียต่อบุคคลนั้น
         
 
Download File  View File
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายก อบต.ห้วยไร่
bangkokidea
อำนาจเจริญ
ร่วมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ
สันนิบาตแห่งประเทศไทย
ท้องถิ่นอำนาจเจริญ
สายด่วนรัฐบาล
ททท
ร้องทุกข์
กระทรวงมหาดไทย
สสส
กรมพัฒนาชุมชน
กรมการค้าภายใน
สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
กรมตรวจเงินแผ่นดิน
กรมสรรพากร
ธกส.
กรมอุตุนิยมวิทยา
เดลินิวส์
ไทยรัฐ
ดูทีวีออนไลน์
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น