"ข้าวปลอดสาร ชาวบ้านคิด ทอผ้าขิดแพรวา ประชาราษฎร์ไฝ่ธรรม งามล้ำบุญประเพณี สามัคคีร่วมคิด สิ่งศักดิ์สิทธิ์ พระพลังแผ่นดิน" * องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ โทร 0-4552-3918 *
 
ค่ายพลังสีขาว รุ่นที่ 1/2555
         เมื่อวันศุกร์ ที่ 24 สิงหาคม 2555 เวลา 10.00 น.  นายจุมพล  ม่วงทอง นายอำเภอเมืองอำนาจเจริญ ให้เกียติมาเป็นประธานในพิธี ฝึกอบรมโครงการ "ค่ายพลังสีขาว" รุ่นที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2555   ระหว่างวันที่ 24 สิงหาคม 2555 - วันที่ 1 กันยายน 2555   ณ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดน ที่ 222 จังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วย นายเทียนชัย  พลนิสัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานส่วนตำบลห้วยไร่ กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภา อบต.ห้วยไร่  เยาวชนในเขตพื้นที่ตำบลห้วยไร่ เข้ารับการฝึกอบรมทั้งสิ้น จำนวน 50 คน
            
                   ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม..........................................


                                    http://www.youtube.com/watch?v=uhftPNbU7h4&feature=colike

แบบแสดงความคิดเห็น/แบบประเมินผล
โครงการ “ค่ายพลังสีขาว” รุ่นที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2555 ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่
ระหว่างวันที่ 24 สิงหาคม 2555- วันที่ 1 กันยายน 2555
 
ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการดำเนินโครงการ
 
3. ท่านคิดว่าได้ประโยชน์อะไรบ้างจากการเข้ารับการฝึกอบรมโครงการ “ค่ายพลังสีขาว”
          - ได้ประโยชน์มากที่ได้มาค่ายพลังสีขาวผมดีใจที่สุดที่ได้มาที่นี่เพราะว่ามีความรู้เยอะมากแล้วก็สนุกสนานมากขอบคุณท่านคณะวิทยากรที่เสียสละมาให้ความรู้กับพวกเราขอขอบคุณครับ
          - ได้ความรู้เกี่ยวกับ ยาเสพติด เกษตรกร ธรรมมะ
          - ดีไม่มากเลยครับ ขอให้มีการอบรมอีก
          - ได้มีความอดทน
          - ได้ความรู้
          - ดีมาก
          - มีความรู้ แล้วจะเลิกติดยาเสพติด
          - ได้ความรู้และประสบการณ์ จากการอบรม ค่ายพลังสีขาวนำไปพัฒนาตัวเอง พัฒนาครอบครัว พัฒนาชุมชน และรวมไปถึงการร่วมพัฒนาประเทศชาติ
          - คิดว่าได้ความรู้จากวิทยากร และมีกิจกรรมให้เล่นแล้วไปค่ายที่อบอุ่นมีเพื่อนมากเลย อาหารการกินเยอะที่ให้เยาวชนหลายๆคน
          - มีความรู้ แล้วจะเลิกติดยาเสพติด
          - ได้รู้ว่าผู้ติดยาเสพติดเป็นอย่างไร ได้ไปดูงานที่เรือนจำอำนาจเจริญ
          - ทำให้ผมคิดได้
          - ได้เล่นกิจกรรม ได้ทำกิจกรรม ได้แสดงออก ได้เล่นฟุตบอล ได้เล่นเปตอง
          - ได้เรียนรูเรื่องยาเสพติด
          - ได้ความรู้หลาย ๆ เรื่องโดยเฉพาะยาเสพติด
          - ได้รับข้อมูลหลายอย่าง เช่น โรคติดต่อยาเสพติด
          - ได้ความรู้ได้ความสามัคคีได้รู้จักความอดทนและนำไปพัฒนาประเทศชาติ
          - ได้รู้เรื่องเกี่ยวกับยาเสพติด
          - ได้ความรู้จากพิธีกร / ได้ทำความดี / ได้รับการมีระเบียบ
          - ได้ความรู้ เช่น ยาเสพติด เกษตรกร
          - ได้ความรู้ ได้รู้จักการต่อต้านยาเสพติด
          - ความรู้จากวิทยากร จะนำไปใช้ชีวิตประจำวัน
          - ได้รับความรู้จากวิทยากรมาก รู้เรื่องเกี่ยวกับการติดยาเสพติด การเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่
          - ได้ความรู้เรื่อง ยาเสพติด
          - ได้ความรู้เกี่ยวกับปัญหายาเสพติด ในชุมชนและในประเทศ
          - ได้ประสบการณ์ในด้านต่างๆ เช่นการออกกำลังกาย
          - ได้รู้เรื่องยาเสพติด
          - ได้รับความรู้เรื่องยาเสพติดมากขึ้น และมีความสามัคคี ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ในคนส่วนมาก
          - ดีมากๆ
          - ได้ความรู้มาก เกี่ยวกับยาเสพติด เช่น โทษภัยของยาบ้า บุหรี่ เหล้า
          - ได้ความมีระเบียบ วินัยในการอยู่ร่วมกัน มีความสมัครสมานสามัคคี ได้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด ความรู้ด้านการเกษตร
          - มีความรู้มาก
          - ความรู้ด้านยาเสพติด/ห้ามเล่นการพนัน
          - ได้ออกกำลังกาย
          - โทษของยาเสพติด
          - ได้เพื่อนเพิ่ม ได้ความรู้เรื่องสิ่งเสพติดมากขึ้น รู้วิธีทำเกษตรพอเพียง
          - ได้รู้เรื่องยาเสพติด
          - ได้ความรู้เรื่องยาเสพติด เช่น ยาบ้า ยาอี กัญชา กระท่อม
 
4. ท่านคิดว่าโครงการ “ค่ายพลังสีขาว” จะสามารถช่วยแก้ปัญหาให้ท่านได้อย่างไรบ้าง
          - แก้ไขปัญหายาเสพติดไม่ให้ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด และก็สอนให้เยาวชนในค่ายพลังสีขาวนี้ ไม่มั่วสุมกับยาเสพติด
          - ช่วยได้ถ้าเรานำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวัน
          - เลิกยาเสพติด
          - แสดงให้รู้
          - ดีมาก
          - จะปรับปรุงประเทศไทย
          - ปัญหายาเสพติด
          - จะกำจัดยาเสพติดให้หมดเลย
          - ได้ครับ จะปรับปรุงประเทศไทย
          - ช่วยให้รู้จักว่าไม่ควรทำชั่ว
          - ทำให้เป็นคนดีของสังคม
          - ช่วยให้ประชาชนไม่ติดยา
          - ช่วยแก้ไขปัญหายาเสพติด/ความอดทนต่อการอยู่ค่าย
          - ความอดทนของตนเอง
          - ได้เข้าใจการสู้ชีวิตและช่วยให้ความสุขและความอดทน
          - แนะนำไปในทางที่ดีๆ
          - ทำให้เราเป็นคนดีของพ่อแม่
          - ช่วยให้เราไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดและให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด
          - แก้ไขได้หลายอย่างมาก อยากให้มีโครงการนี้อีก
          - เรื่องยาเสพติด
          - เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน
          - ช่วยให้รู้จักว่าไม่ทำความชั่ว ควรดูแลพ่อแม่
          - รู้แนวทางและป้องกันแก้ปัญหาในเรื่องต่าง ๆ และช่วยแนะนำคนในหมู่บ้านหรือประเทศชาติต่อไป
          - ดีมาก
          - ได้ความรู้เรื่องยาบ้า หรือสิ่งเสพติดหลาย ๆเรื่อง
          - ได้รู้พิษภัยของยาเสพติด ให้มีความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
          - ไม่ให้ติดยาเสพติด
          - ไม่ให้เยาวชนยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
- แนะนำและช่วยเหลือผู้ที่ติดยาเสพติด
          - ได้รู้เรื่องยาเสพติด
          - จะเลิกสูบบุหรี่ เพราะจะเป็นมะเร็ง
 
5. ท่านคิดว่าโครงการ “ค่ายพลังสีขาว” ควรปรับปรุงในเรื่องใดบ้าง
          - ควรปรับปรุงแก้ไขแนวทางที่ดีกว่านี้ให้มากๆ แล้วก็อบรมเยาวชนไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดเพราะว่าเป็นปัญหาของสังคม
          - ดีพอสมควร
          - แก้ไขเรื่องที่นอน
          - ไม่มี
          - ปรับปรุงในเรื่องยาเสพติด
          - เลิกเสพ เลิกชื้อ เลิกขายยาเสพติด
          - ไม่มีดีอยู่แล้ว
          - ไม่มีดีทุกอย่าง
          - เรื่องการนำคนมาอบรมไม่ครบ ไม่สม่ำเสมอ
          - กฎไม่เป็นกฎ การที่ทุกคนเข้านอนไม่ตรงต่อเวลาที่ตั้งไว้
          - ให้ดำเนินการจัดหาคนที่เข้ามาอบรมให้ครบตามจำนวนที่ต้องการ
          - เรื่องที่นอน
          - ผมคิดว่าไม่มีเรื่องใดปรับปรุงครับ ดีทุกอย่าง วิทยากรให้ความร่วมมือดี
          - ค่าพาหนะ
          - ไม่ควรปรับปรุงดีอยู่แล้ว
          - เรื่องอาหารการกิน ต้องล้างจานเอง
          - ดีมาก
          - อยากให้มีกิจกรรมมากกว่านี้
          - ที่พักอาศัย
          - ควรมีระเบียบวินัยมากกว่านี้
         
6. ท่านคิดว่าควรจัดโครงการ “ค่ายพลังสีขา”อีกหรือไม่ เพราะเหตุใด
          - ควรจัดขึ้นอีกเพราะว่าโครงการนี้สอนให้เยาวชนทุกคนได้สำนึกสิ่งที่ทำผิดลงไปในทางที่ไม่ดี
          - ควรจัดขึ้นอีก เพราะจะมีแนวทางให้วัยรุ่น มีความคิดที่ดี
          - ควรจัดขึ้นอีกเพราะจะได้มีความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด และมีเพื่อนใหม่ๆ
          - ควรจัดขึ้นอีก เพราะจะได้ยำเตือนเยาวชน ในเรื่องปัญหายาเสพติดในบุคคลที่กำลังหลงผิด
          - ควรจัดขึ้นอีกเพราะอยากให้คนรุ่นใหม่ได้เห็นพิษภัยเกี่ยวกับยาเสพติด
          - ควรจัดขึ้นอีกเพราะมีเยาวชนอีกเยอะที่ไม่ได้เข้าร่วมอบรม
          - ควรจัดขึ้นอีกเพราะได้ความรู้มาก
          - ควรจัดขึ้นอีกเพราะจะช่วยให้เด็กไม่ติดยาเสพติด
          - ควรจัดขึ้นอีกเพราะค่ายพลังสีขาวเป็นที่ฝึกความอดทน ความสามัคคี ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และค่ายพลังสีขาวจะพัฒนาประเทศชาติต่อไป
          - ควรจัดขึ้นอีกเพราะจะแนะนำให้เยาวชนรุ่นต่อไปเข้ามาอบรม
          - อยากให้มีโครงการค่ายพลังสีขาวจัดขึ้นทุกปี
          - มีรุ่นที่ 1 แล้วก็ต้องมี รุ่นที่ 2,3,4. ต่อไป เพื่อเสริมสร้างความรู้ให้กับเยาวชนต่อไป
          - ควรจัดขึ้นอีกเพราะจะได้มีค่ายพลังสีขาวเพิ่มมากขึ้น
          - อยากให้มีการจัดขึ้นอีก เพราะให้เด็กและเยาวชนได้รับความรู้ มีความสามัคคีให้รู้พิษภัยของยาเสพติด
 
7. ข้อเสนอแนะ
          - ขอเสนอว่าโครงการนี้มีประโยชน์กับพวกผมมากเลยเพราะว่าสอนให้ผมไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดและโทษของยาเสพติด
          - ควรเพิ่มค่าพาหนะ
          - ในการจัดค่ายอบรมนั้นใช้เวลาเข้าค่ายนานไปเพราะบางคนอยากเข้าค่ายแต่ต้องลางานหรือติดภาระกิจทำให้เป็นผลเสียต่อบุคคลนั้น
         
 
Download File  View File
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
..................................
infographics
เข้าสู่ระบบ
facebook
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
คลังข่าวมหาดไทย
เออีซี
คสช
bangkokidea
อำนาจเจริญ
ร่วมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ
สันนิบาตแห่งประเทศไทย
ท้องถิ่นอำนาจเจริญ
สายด่วนรัฐบาล
ททท
ร้องทุกข์
กระทรวงมหาดไทย
สสส
กรมพัฒนาชุมชน
กรมการค้าภายใน
สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
กรมตรวจเงินแผ่นดิน
กรมสรรพากร
ธกส.
กรมอุตุนิยมวิทยา
เดลินิวส์
ไทยรัฐ
ดูทีวีออนไลน์
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น