"ข้าวปลอดสาร ชาวบ้านคิด ทอผ้าขิดแพรวา ประชาราษฎร์ไฝ่ธรรม งามล้ำบุญประเพณี สามัคคีร่วมคิด สิ่งศักดิ์สิทธิ์ พระพลังแผ่นดิน" * องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ โทร 0-4552-3918 *
 
พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาระดับตำบลห้วยไร่ ประจำปี พ.ศ. 2555
          องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ ได้จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาระดับตำบล ประจำปี พ.ศ. 2555  ขึ้น ระหว่างวันที่ 2-6 เมษายน 2555    และเมื่อวันจันทร์  ที่ 2   เมษายน  2555  เวลา   08.30   น. ได้มีพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาระดับตำบลอันยิ่งใหญ่  ประกอบด้วย ขบวนพาเหรดของข้าราชการ พนักงานส่วนตำบลห้วยไร่ ขบวนธงชาติ ธงตราสัญลักษณ์ ธงฟ้า ของสมาชิกสภา อบต.ห้วยไร่ วงค์ดุริยางศ์ของโรงเรียนบ้านห้วยไร่หาดทรายมูล และขบวนพาเหรดคณะนักกีฬาทั้ง 10 หมู่บ้าน  ซึ่งขบวนพาเหรดของข้าราชการและพนักส่วนตำบลห้วยไร่ ประกอบด้วย 
            นางสมร  สีตะวัน    ถือป้าย อบต.ห้วยไร่
            นางสาวธนัทภัทร บุญหาร และ นางลำไพ  บุญงาม    ถือป้ายโครงการ
            นางสิริพรรณ  ธัมมานุกูลสวัสดิ์ และ นางมยุรี  ช้อนทอง  ถือ พานพุ่มทอง พุ่มเงิน
            นางสาวธันยพร  อาริจิตร และ นายสันติ  หาญมาก   ถือ พระบรมฉายาลักษณ์
            นางสาวจริยา ลุนพันธ์  นางสาวนิตยา  วันชัย  นางสาวสุดารัตน์  โสภากัน และนางสาวแสงมณี แพงจ่าย  ดรัมเมเยอร์
 
           เริ่มตั้งขบวนเวลา ประมาณ 08.30  น.  ณ สนามกีฬาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 6  เรียงตามลำดับ จาก ป้าย อบต. ป้ายโครงการ พานพุ่มทองพุ่มเงิน พระฉายาลักษณ์ ดรัมเมเยอร์ ขบวนธง และขบวนนักกีฬา หมู่ที่ 1-10  ขบวนเริ่มจากลานกีฬาอเนกประสงค์ ม. 6 ผ่าน ม. 5 และ ม. 10 เข้าสู่สนามกีฬาช้าง ม. 7  บ้านโคกช้างมะนาย   
            นายกิตติพงษ์  ถามะพันธ์  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่  กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดการแข่งขัน
           นายเทียนชัย  พลนิสัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ กล่าวให้โอวาทและกล่าวเปิดการแข่งขันกีฬาระดับตำบลห้วยไร่ ประจำปี พ.ศ. 2555  
            นายยศยงค์  ถามะพันธ์  นักกีฬาอาวุโส นำกล่าวกล่าวคำปฏิญาณตน และ นายสมใจ  ธรรมโรจน์   นักกีฬาคบเพลิง ได้จุดคบเพลิงซึ่งเป็นสัญลักษณ์ว่า การจัดการแข่งขันกีฬาระดับตำบล ประจำปี พ.ศ. 2555 ได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว
            พร้อมนี้นายเทียนชัย พลนิสัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ ได้มอบเสื้อกีฬาให้แก่ ข้าราชการ พนักงานส่วนตำบลห้วยไร่ และคณะนักกีฬาทั้ง 10  หมู่บ้าน

             ในโอกาสนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ ขอขอบพระคุณคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานส่วนตำบลห้วยไร่ทุกท่าน ท่านกำนัน/ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน สมาชิกสภา อบต.ห้วยไร่ คณะนักกีฬาและประชาชนตำบลห้วยไร่ ที่ให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ และขอขอบพระคุณวงศ์ดุริยางศ์จากโรงเรียนห้วยไร่หาดทรายมูล  เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยไร่และภักดีเจริญ และโฆษกภาคสนามด้วยนะค่ะ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
..................................
infographics
เข้าสู่ระบบ
facebook
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
คลังข่าวมหาดไทย
เออีซี
คสช
bangkokidea
อำนาจเจริญ
ร่วมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ
สันนิบาตแห่งประเทศไทย
ท้องถิ่นอำนาจเจริญ
สายด่วนรัฐบาล
ททท
ร้องทุกข์
กระทรวงมหาดไทย
สสส
กรมพัฒนาชุมชน
กรมการค้าภายใน
สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
กรมตรวจเงินแผ่นดิน
กรมสรรพากร
ธกส.
กรมอุตุนิยมวิทยา
เดลินิวส์
ไทยรัฐ
ดูทีวีออนไลน์
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น