"ข้าวปลอดสาร ชาวบ้านคิด ทอผ้าขิดแพรวา ประชาราษฎร์ไฝ่ธรรม งามล้ำบุญประเพณี สามัคคีร่วมคิด สิ่งศักดิ์สิทธิ์ พระพลังแผ่นดิน" * องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ โทร 0-4552-3918 *
 
ทำลายบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่
                ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ ได้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ กรณีครบวาระ เมื่อวันที่ 31  เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2548  และมีการประกาศผลการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 30 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2548 ซึ่งได้พ้นระยะตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเก็บรักษาและการทำลายเอกสาร พ.ศ. 2552 ข้อ 12  
                องค์การบริหารสวนตำบลห้วยไร่ ได้ดำเนินการทำลายเอกสารการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ เมื่อวันที่ 21  เดือนมีนาคม พ.ศ. 2555   ซึ่งเอกสารการเลือกตั้งที่ขอทำลายประกอบด้วย
      1.ใบสมัครสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น
      2. บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งชุดที่ให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งใช้ลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น
      3. เอกสารที่เกี่ยวกับการนับคะแนน การนับคะแนนและการประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
                      - แบบขีดคะแนนเลือกตั้งที่ได้ใช้ในการขีดคะแนนเลือกตั้งทั้งหมด
                      - ประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้ง
                      - ประกาศผลการรวมคะแนนเลือกตั้ง
       4. เอกสารแบบพิมพ์ที่ใช้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
                      -  ประกาศให้มีการเลือกตั้ง
                      -   ประกาศกำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้ง
                      -  คำสั่งแต่งตั้งเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งและเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้ง
                      -  หนังสือแจ้งการแต่งตั้งเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งและเจ้าหน้าที่ประจำหน่วย
                      -  สมุดรายงานเหตุการณ์ประจำหน่วยเลือกตั้ง
                      -  รายงานการส่งหีบบัตรเลือกตั้ง
                      -  หนังสือรับรองการได้รับการเลือกตั้ง
                      -  ทะเบียนสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น
                      -  บัญชีรายการบรรจุวัสดุใสที่บรรจุในหีบบัตรเลือกตั้ง
        5. เอกสารอื่นๆ
                      -  สมุดคุมคำสั่งศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง อบต.ห้วยไร่ ประจำปี พ.ศ. 2548
                      -  สมุดคุมประกาศศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง อบต.ห้วยไร่ ประจำปี พ.ศ. 2548
                      -  ทะเบียนรับ
                      -  ทะเบียนส่ง
                      -  สมุดบันทึกวาระการประชุม
                      -  เอกสารเตรียมการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ ดังนี้
                           * นโยบายการเลือกตั้ง
                           * แผนการเตรียมการเลือกตั้ง
                           * แผนประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง
                           * แผนรักษาความสงบเรียบร้อย
                           * แผนการตรวจและติดตามการเตรียมการเลือกตั้ง
                           * แผนการสื่อสาร
                           * แผนอื่นๆ


                                                                รายละเอียดคำสั่ง..............................
Download File  View File
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
..................................
infographics
เข้าสู่ระบบ
facebook
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
คลังข่าวมหาดไทย
เออีซี
คสช
bangkokidea
อำนาจเจริญ
ร่วมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ
สันนิบาตแห่งประเทศไทย
ท้องถิ่นอำนาจเจริญ
สายด่วนรัฐบาล
ททท
ร้องทุกข์
กระทรวงมหาดไทย
สสส
กรมพัฒนาชุมชน
กรมการค้าภายใน
สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
กรมตรวจเงินแผ่นดิน
กรมสรรพากร
ธกส.
กรมอุตุนิยมวิทยา
เดลินิวส์
ไทยรัฐ
ดูทีวีออนไลน์
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น